Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych BT 20722 Lesko Północ na działce o nr ew. 111 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-17
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-17 12:48
Lesko, dnia 14 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) Sesja odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX, LXI, LXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 240/2 o pow. 0,0838 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014925/8 za działki nr 231/2  o pow. 0,0071 ha, nr 232/2 o pow. 0,0217 ha i nr 233/2 o pow. 0,1343 ha położone w Dziurdziowie posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00010127/6.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 879/4 o pow. 0,0218 ha oraz działka nr 1582/15 o pow. 0,0339 ha, położonej w Lesku, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8.
 5. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 948/11, stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1263.  
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako część działki nr 615/12 o pow. ok. 0,0080 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009307/2 na poszerzenie nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 1434/1, 1434/2, 1448/7 i 615/7 położone w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1322/37, położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego w drodze przetargu nieograniczonego.
 10. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości obciążanej działka nr 277 w miejscowości Łączki oznaczonej jako rów stanowiącej własność Gminy Lesko na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej działek nr 267/3 i 267/4.
 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działka nr 731/3 o pow. 0,0023 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 731/1 i 731/2 położone w Lesku 4.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał własnych i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-14 16:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 237/5, 228/2, 229/1, 1606/5, 1606/6 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-09-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 224.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:31
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-13 16:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję własną Nr 38/18 znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymianie czterech okien na drzwi balkonowe na działce nr ew. 1368/34 położonej w miejscowości Lesko.

Załączniki:

2018-09-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-09-11
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-11 11:22
Lesko, dnia 04 września 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 944, 1000). Sesja odbędzie się w dniu 06 września 2018 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko odrębnych obwodów głosowania w zarządzonych na dzień 21października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia partnerskiego w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko.”
 4. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-09-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-05 12:11
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Berka Joselewicza 8 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:54
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Wincentego Pola 11 w Lesku
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-09-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-09-03 13:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 162.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:42
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-31 07:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji zmieniającej decyzję Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, znak: GPNiOŚ.6730.05.2018 z dnia 11 maja 2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji o nazwie: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymiana czterech okien na drzwi balkonowe” na działce nr ew. 1368/34 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-08-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 175.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-29 15:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr ew. 930 oraz 931/2 położonych w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-08-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 227.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-08-14
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-14 15:08
Lesko, dnia 03 sierpnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 06 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-08-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-08-03 13:55
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ogrodzenia wokół budynku ŚDS w Lesku na działce o nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-31_obwieszczenie.pdf Plik pdf 157.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-31
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-31 10:16
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-31 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

 

Załączniki:

2018-07-20_obwieszczenie.pdf Plik pdf 222.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-20
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-20 12:41
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-20 12:42
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 75 w m-ci Bachlawa na działkach o nr ew. 75, 81, 76/3, 76/5, 76/6, 77, 78/3, 78/2, 78/1 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-07-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 238.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:11
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew. 90 w m-ci Bachlawa na działkach o nr ew. 90, 104, 99, 95/1, 94, 89 położonych w m. Bachlawa.

Załączniki:

2018-07-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-07-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:07
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-19 10:08
Lesko, dnia 13 lipca 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 09:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
 4. Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lesko.  
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-07-13
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-13 08:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie odcinka kabla energetycznego w miejscowości Średnia Wieś na części działek nr ew. 93/10, 93/8, 99/5, 99/6, 99/7 oraz 93/9.

Załączniki:

2018-07-05_obwieszczenie.pdf Plik pdf 248.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-05
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-05 11:18
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-05 11:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku (dawna Świątynia Ormiańska) na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci na działce o nr ew. 709/4 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 244.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-03
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 10:09
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 10:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-07-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 160.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-07-02
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-02 12:15
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-02 12:15
OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-06-29
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-29 14:58
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-25 15:36
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie budynku administracyjno-warsztatowego, budowie trzech wiat stalowych oraz budowie infrastruktury towarzyszącej w ramach rozbudowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lesku na działce nr ew. 1391/37.

Załączniki:

2018-06-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 253.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-28
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-28 12:39
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-28 12:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 930, 931/2 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2018-06-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-27
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-27 14:02
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-27 14:02
Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór  i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu miasta i gminy lesko.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2018-06-25
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-25 12:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-18 14:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku handlowego na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 962 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2018-06-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 225.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-21
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-21 09:46
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-21 09:46
Lesko, dnia 18 czerwca 2018 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2018 na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1541/2 o pow. 0,0369 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8, dla właścicieli działek przyległych nr 1495 i 1542 położonych w Lesku.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki komunalnej nr 327/32 o pow.  ok. 0,1106 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00029670/3 za część działki nr 343/1 o pow. ok. 0,0648 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00002456/2.
 8. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lesko  
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-06-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 11:19
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 11:20
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa”.

Załączniki:

2018-06-19_obwieszczenie.pdf Plik pdf 244.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:30
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:30
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie wodociągu doprowadzającego wodę ze studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa”.

Załączniki:

2018-06-19_obwieszczenie_a.pdf Plik pdf 253.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-19
Publikujący Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:27
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-06-19 14:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi sekretariatu
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-06-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-12 10:48
Modyfikacja Tomasz Rachwał - Informatyk 2018-07-03 09:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr ew. 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-06-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 236.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-12 14:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-12 14:42
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu
(treść w załączeniu)

Załączniki:

2018-06-05_ogloszenie.pdf Plik pdf 378.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-05 15:28
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-05 15:29
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku administracyjno – warsztatowego, budowie trzech wiat stalowych oraz budowie infrastruktury towarzyszącej w ramach rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku na działce o nr ew. 1391/37 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-06-01_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-06-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-01 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-06-01 14:10
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na rat

Załączniki:

2018-05-30_umorzenia.pdf Plik pdf 260.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Podinspektor2018-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-30 14:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-30 14:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Średnia Wieś na części działek o nr ew. 93/10, 93/8, 99/5, 99/6, 99/7, 93/9 położonych w m. Średnia Wieś.
Jednocześnie zawiadamiamy, że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ww. projekt, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Starosty Leskiego.
 

Załączniki:

2018-05-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 282.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-29 15:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-29 15:17
Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesku oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu na okres 3 lat od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021 r.

W załączeniu pełna treść informacji.

Poniżej link do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie:

Załączniki:

Taryfa
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2018-05-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-28 14:39
Lesko, dnia 17 maja 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE


Serdecznie zapraszam na LIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) Sesja odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie stanowiska dokumentacyjnego – „Na Oszczaczu.”.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-05-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-25 07:53
Urząd Miasta i Gminy Lesko informuje, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła
w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 

Załączniki:

Pełna treść informacji Plik pdf 825.23 KB
Oświadczenie do pobrania Plik pdf 586.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-05-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-23 12:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-23 12:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie 16 sztuk balkonów zewnętrznych wraz z konstrukcją i daszków nad balkonami oraz wejściem do klatki schodowej, wymianie czterech okien na drzwi balkonowe na działce nr ew. 1368/34 położonej w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2018-05-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 246.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-11 13:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-11 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa” na działkach o nr ew. 100/1, 100/2, 108, 99/6, 99/2, 99/7 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-04-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:06
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa wodociągu doprowadzającego wodę ze studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w ramach zadania p.n. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa” na działkach o nr ew. 1276/4, 43, 1279, 70, 1276/2, 1276/3, 1280, 14/4, 14/3, 14/2, 15, 83, 93/8, 93/10 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-04-27_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 263.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Średnia Wieś na części działek nr ew. 934, 1038/2, 1037, 933/1, 932, 931/4 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-04-27_obwieszczenie_C.pdf Plik pdf 242.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-05-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-07 08:11
OGŁOSZENIE O NABORZE
na stanowisko urzędnicze do spraw informatycznych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-04-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-25 14:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-05-29 11:35
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 
W dniu 20 kwietnia 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa”.

W dniach od 25 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 46 oraz w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lesko, w godzinach pracy tych Urzędów.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-25 15:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-25 15:04
Lesko, dnia 23 kwietnia 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 r. o godz. 09:30 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie listu gratulacyjnego dla Pani Marii Romanek za zdobycie najwyższej nagrody w teleturnieju telewizyjnym „Milionerzy.”
 4. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
 3. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 4. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały własnej i wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 5. Uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 1607/1, 1607/2, 1607/3, 1607/3, 1607/4, 1607/5, 1607/6 i 1607/7, położonych w Lesku stanowiących własność Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lesko
  na lata 2017 – 2023.”
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-04-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-24 10:36
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-04-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 238.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-18 15:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-18 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 44/5, 43, 42, 41/3, 41/6 położonych w m. Bachlawa.
 

Załączniki:

2018-04-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:37
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:37
Urząd Miasta i Gminy Lesko uprzejmie informuje, że od dnia 15 kwietnia br. zostaną zamknięte wiaty śmietnikowe zlokalizowane w centrum miasta, przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz kuchennych odpadów biodegradowalnych, przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej. Pojemniki na odpady segregowane, zlokalizowane przy wiatach, pozostaną jako ogólnodostępne.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:40
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:42
Urząd Miasta i Gminy Lesko uprzejmie informuje, że od dnia 15 kwietnia br. zostaną zamknięte wiaty śmietnikowe zlokalizowane w centrum miasta, przeznaczone do korzystania przez mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz kuchennych odpadów biodegradowalnych.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kucharska - Kierownik2018-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:43
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-13 15:43
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkania zbiorowego – bursy szkolnej na budynek długoterminowej opieki zdrowotnej SPZOZ w Lesku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1365/17 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-04-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 259.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-12 15:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-12 15:35
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-04-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 214.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-04-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-04 15:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-04-04 15:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego – bursy szkolnej na budynek długoterminowej opieki zdrowotnej SPZOZ Lesko wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 1365/17 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-03-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 258.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-03-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-30 09:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-30 09:50
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty  dotacji, statystycznej liczby uczniów, wskaźnika zwiększającego i najbliższej gminy w 2018r.
 

Załączniki:

2018-03-29_ogloszenie.pdf Plik pdf 289.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-03-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-29 15:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-29 15:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2018-03-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 222.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-03-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-22 14:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-22 14:06
Lesko, dnia 15 marca 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 09:00 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV, LV sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/275/17 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukawica.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 5. Uchwała w sprawie podziału Miasta i Gminy Lesko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-03-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-19 12:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Średnia Wieś na działkach o nr ew. 934, 1038/2, 1037, 933/1, 932, 931/4 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2018-03-01_obwieszczenie.pdf Plik pdf 242.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-03-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-01 08:31
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-03-01 08:31
Lesko, dnia 26 lutego 2018 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na LVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 05 marca 2018 r. o godz. 13:00 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/344/18 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 2. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 3. Uchwała w sprawie podziału Gminy Lesko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2018.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprzedaży komunalnego  lokalu mieszkalnego drogą  przetargu  nieograniczonego.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu  użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Łączkach, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 353 o pow. 2,7 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00031301/3, z przeznaczeniem na cele rolne.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Łączkach, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 353 o pow. 0,25 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00031301/3, z przeznaczeniem na cele rolne.
 
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-27 11:16
 • Nr 18 / 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego,
 • Nr 19 / 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego,
 • Nr 20 / 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Załączniki:

zarzadzenie_18_18 Plik pdf 171.07 KB
zarzadzenie_19_18 Plik pdf 51.63 KB
zarzadzenie_20_18 Plik pdf 30.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-02-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-26 11:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-26 11:42
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 44/5, 43, 42, 41/3, 41/6 położonych w m. Bachlawa..
 

Załączniki:

2018-02-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 237.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-02-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-12 11:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-12 11:06
       Lesko, dnia 08 lutego 2018 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwały:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022.
 
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2018-02-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:37
Lesko, dnia 02 lutego 2018 r.
 
 
  ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na LIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 13:30 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2018 rok.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-02-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-05 08:25

Załączniki:

PKD Styczeń 2018.pdf Plik pdf 284.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-01-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-29 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-29 14:49
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
do spraw gospodarki nieruchomościami
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko:
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-25 14:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:32
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Kierownika Gospodarki Przestrzennej Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2018-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-25 14:58
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-02-09 19:33
Lesko, dnia 22 stycznia 2018 r.
 
 
Zaproszenie na sesję
 
 
Serdecznie zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w sali Nr 109 Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2018 rok
 11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/262/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek nr 812/17 o pow. 0,1977 ha i 812/19 o pow. 0,0304 ha, stanowiących własność Gminy Lesko, położonych w miejscowości Średnia Wieś stanowiących drogi gminne, posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00021081/1 na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 307  o pow. 0,13 ha położoną w Łukawicy, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00015000/5 za działkę nr 216/2 o pow. 0,18 ha położoną w Łukawicy, posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00035167/.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 1582/14  o pow. 0,0218 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8 za działkę nr 879/4 o pow. 0,0218 ha poł. w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00037050/0.
 16. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 191 o pow. 0,1808 ha położona w miejscowości Manasterzec, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014981/8.
 17. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 1299/4 o pow. 0,0131 ha położonej w Lesku stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 1013/13, 1012/3 i nr 1011/3 poł. w Lesku posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00026548/8.
 18. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2018-01-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-23 11:21
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadań z  zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2018-01-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:41
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2018-01-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:42
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-19 09:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko informuje o udzieleniu zamówienia na zadanie Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lesko

Załączniki:

2018-01-16_ogloszenie.pdf Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2018-01-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-16 15:19
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-16 15:19
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na części działek nr ew. 867/4, 869/30, 869/26, 869/27, 869/28 położonej w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2018-01-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2018-01-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-11 13:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2018-01-11 13:07
Lesko, dnia 27 grudnia 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na LII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 8:15 w sali nr 9 Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie nie wygasania nie zrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2017 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-12-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-27 11:08
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wysokości przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2018 r. w związku z otwartym konkursem ofert z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

zarzadzenie_113_O_2017.pdf Plik pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2017-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-22 12:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-22 12:57
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO.

Załączniki:

2017-12-18_informacja.pdf Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Wolańska - Kierownik2017-12-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-18 14:16
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-18 14:17
Burmistrz Miasta i Gminy w Lesku zawiadamia o możliwości zapoznania się z „ Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię eklektyczną i paliwa gazowe dla Gminy Lesko”.
 

Załączniki:

2017-12-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 181.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-12-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-11 15:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-11 15:11
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LSK7003_A na części działki nr ew. 130 położonej w miejscowości Bachlawa.
 

Załączniki:

2017-12-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 240.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-12-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-06 15:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-06 15:20
Lesko, dnia 03 grudnia 2017 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na LI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2018 rok.
 5. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 7. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Tomasz Bebkiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-12-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-05 09:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
do spraw świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2017-12-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-05 15:09
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-12-28 10:05
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2018  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2017-11-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-29 13:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-29 13:25
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 867/4, 869/30, 869/26, 869/27, 869/28 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2017-11-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 242.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-11-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-28 14:39
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-28 14:39
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO
 
o wyniku wyboru podmiotu spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 - 2020

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-11-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-23 13:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-23 13:13
Lesko, dnia 17 listopada 2017 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na L sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Lesku
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
1/ Uchwala w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
2/ Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.
3/ Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
4/ Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
5/ Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków' transportowych.
6/ Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
7/ Uchwala w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
8/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-11-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-20 13:42
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

 Z DNIA 14.11.2017 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwały
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:
projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 15.11.2017r. – 25.11.2017 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-11-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-14 12:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-14 12:09
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni głębinowych wierconych ZS-4, ZS-5, ZS-6 oraz ZS-7 dla budowy ujęcia wody w miejscowości Średnia Wieś przewidzianego do realizacji w miejscowości: Średnia Wieś na części działek nr ew. 1276/2, 1276/4, 1280, obręb - 0013 Średnia Wieś, Gmina Lesko, zgodnie z częścią graficzną decyzji, obejmujących potencjalny zasięg leja depresji:
 1. lej depresji dla studni ZS-4- na działkach nr ew. 1280, 82, 14/4, 43- obręb 0013 Średnia Wieś,
 2. lej depresji dla studni ZS-5- na działkach nr ew. 336, 83, 1280, 82, 43, 1530, 1531, 1276/1, 1276/2 - obręb 0013 Średnia Wieś,
 3. lej depresji dla studni ZS-6 - na działkach nr ew. 1276/2, 1280, 43, 1276/3, 1276/4 - obręb 0013 Średnia Wieś,
 4. lej depresji dla studni ZS-7 - na działkach nr ew. 1276/4, 43, 1279, 1528 - obręb 0013 Średnia Wieś.
 
 

Załączniki:

2017-11-08_obwieszczenie.pdf Plik pdf 225.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-11-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-08 12:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-08 12:12

OGŁOSZENIE

 O NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU

 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) Gmina Lesko  ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów
 

Załączniki:

zarzadzenie_86_O_2017 Plik pdf 375.77 KB
zarzadzenie_86_O_2017_z1 Plik pdf 3.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-11-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-02 12:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-02 12:33
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO

w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów w 2017r. według aktualizacji  w m-cu październiku 2017r.
 

Załączniki:

2017-10-31_ogloszenie_lce.pdf Plik pdf 287.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-10-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-31 11:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-31 11:52
Lesko, dnia 23 października 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lesku w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Lesko.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Wincentego Pola w Lesku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku
 2. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Średniej Wsi, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Średniej Wsi, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
 3. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hoczwi, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hoczwi, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi.
 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową nieruchomości składającej się z działki nr 469/1 o pow. 1,0258 ha położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00014776/8 z przeznaczeniem na cele rolne.
 6. Uchwała w sprawie poparcia Apelu  Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-10-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-24 12:49
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 68/22, 68/14, 67/5, 67/4, 67/3, 66, 69, 32, 34 położonych w miejscowości Postołów.
 

Załączniki:

2017-10-20_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 253.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-10-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 310/2 oraz 311/2 położonych w miejscowości Dziurdziów.
 

Załączniki:

2017-10-20_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 246.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-10-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-20 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości dochodów budżetowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

2017-10-23 aktualizacja:
Termin do złożenia dokumentów wyznacza się do dnia 30 października do godz. 9:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2017-10-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-18 11:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-11-02 15:11
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu: działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
pn.:  "Aktywna młodzież w Bezmiechowej”

 

Załączniki:

2017-10-17_formularz Plik doc 32.00 KB
2017-10-17_ogloszenie Plik pdf 336.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-10-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-17 14:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-17 14:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LSK7003_A na działce o nr ew. 130 położonej w m. Bachlawa.
 

Załączniki:

2017-10-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 168.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-10-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-12 14:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-10-12 14:03
Lesko, dnia 25 września 2017 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 02 października 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu XLIV, XLV, XLVI. XLVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,
7.    Podjęcie uchwał:
1/ Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
2/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
3/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4/ Uchwała intencyjna w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do podjęcia działań zmierzających do zrealizowania projektu pt.: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach warunkiem aktywizacji społeczności lokalnej/’
5/ Uchwała w sprawie wykupu działki nr 94/4 o pow. 0,0245 ha położonej w Dziurdziowie posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00033793/2, na poszerzenie drogi gminnej nr 91.
6/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bachlawa oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. ok. 0.0300 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00021162/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 54 położona w Bachlawie.
7/ Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Bachlawa oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. ok. 0,0050 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00021162/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 52 położona w Bachlawie.
8/ Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek komunalnych nr 1458/1 o pow. 0,1192 ha poł. w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00014765/8 i 1463 o pow. 0,0035 ha położonych w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00014756/2 za działki nr 513/1 o pow. 0,0268 ha, 513/18 o pow. 0,0757 ha, 513/19 o pow. 0,0179 ha i 1019/1 o pow. 0,0281 ha położone w Lesku posiadające księgę wieczystą nr KS1 E/00009691/0.
9/ Uchwala w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako działki nr 1539/3 o pow. 0,0060 ha, 1539/5 o pow. 0,0014 ha i 1539/6 o pow. 0,0025 ha posiadające księgę wieczystą nr KS1 E/00014760/3 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1489 położona w Lesku.
10/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesko, od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa działki nr 796 o pow. 0,10 ha położonej w miejscowości Jankowce, gm. Lesko, posiadającej księgę wieczystą nr KS1 E/00002481/6 celem przejęcia pod drogę.
11/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 4 lat drogą bezp rzetargową nieruchomości położonej w Postołowiu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 130/1 , o pow. ok. 0,10 ha , uwidocznionej w księdze wieczystej KS1 E/00020939/, z przeznaczeniem pod domek rekreacyjny.
12/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres ... lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Postołowiu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działki nr 146 , o pow. ok. 30 nr uwidocznionej w księdze wieczystej KS1 E/00020939/4, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
13/ Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego.
14/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Weremieniu, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działki nr 142 , o pow. ok. 0,02 ha uwidocznionej w księdze wieczystej KS1 E/00029119/3, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wolne wnioski.
11.    Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
12.    Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-25 11:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowych wierconych ZS-1, ZS-2, ZS-3, ZS-4, ZS-5, ZS-6, ZS-7 i ZS-8 dla budowy ujęcia wody w miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa na działkach o nr ew. 13, 27, 28/2 położonych w m. Bachlawa oraz działkach o nr ew. 12/3, 12/4, 14/2, 14/3, 14/4, 43, 1276/2, 1276/3, 1276/4, 1280 położonych w m. Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2017-09-20_obwieszczenie.pdf Plik pdf 268.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-09-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia zewnętrznego na działkach o nr ewid. 237/5, 238/1, 484, 483/1, 239/2 położonych w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2017-09-20_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 247.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-09-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-20 14:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2017-09-19_obwieszczenie.pdf Plik pdf 221.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-19 15:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-19 15:19
Lesko, dnia 11 września 2017 r.

 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na XLVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 13 września 2017 r. o godz. 8:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-09-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-12 12:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn Wykonanie studni głębinowych wierconych dla budowy ujęcia wody w miejscowości Średnia Wieś i Bachlawa wraz z pełna dokumentacją projektową i powykonawczą „Za sanem”

Załączniki:

2017-09-08_obwieszczenie.pdf Plik pdf 292.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-09-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-08 15:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-09-08 15:27
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 310/2, 311/2 położonych w m. Dziurdziów.
 

Załączniki:

2017-08-31_ogloszenie.pdf Plik pdf 236.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:24
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr ew. 1074/3, 1074/5 oraz częściowo w granicy działki nr ew. 1290/6 położonych w m. Lesko.

 

Załączniki:

2017-08-31_ogloszenie_B.pdf Plik pdf 220.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-31 13:25
Lesko, dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na XLVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 01 września 2017 r. o godz. 8:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/287/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
 2. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/288/17 z dnia 24 lipca 2017 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
   
 4. Wolne wnioski.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-08-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-30 13:25
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-30 13:26
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia zewnętrznego na działkach o nr ewid. 237/5, 238/1, 484, 483/1, 239/2 położonych w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2017-08-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 237.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-08-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-23 08:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-23 08:13
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 324/1, 324/2, 292/4, 309/1, 309/2, 310/2 położonych w miejscowości Dziurdziów.
 

Załączniki:

2017-08-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 248.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-04 12:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-04 12:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 68/22, 68/14, 67/5, 67/4, 67/3, 66, 69, 32, 34 położonych w m. Postołów.
 

Załączniki:

2017-08-03-obwieszczenie2.pdf Plik pdf 240.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 10:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 10:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 931/2, 931/6, 932, 933, 934, 935, 936, 937/1, 937/2 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2017-08-03-obwieszczenie.pdf Plik pdf 242.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-08-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 09:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-08-03 09:21
Zarządzenie Nr 59/O/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 25 lipca 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2017  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2017-07-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-26 14:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-26 14:16
Lesko, dnia 20 lipca 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Bezmiechowej Górnej, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 247/10, o pow. 0,5 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00009030/9, z przeznaczeniem pod plac  zabaw.
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Glinnym, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działek: nr 436, nr 437/1 o pow. 0,02 ha uwidocznionych w księdze wieczystej  KS1E/00021041/9, z przeznaczeniem pod plac zabaw.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-21 11:22
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na: budowie studni głębinowych H-2 i H-3 wraz z osprzętem, przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 824 oraz nr ew. 898/4, położonych w miejscowości Huzele.

Załączniki:

2017-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 255.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-07-03
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:28
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:30
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji własnej Nr P/10/13 znak: GPNiOŚ.6733.02.2013.AO z dnia 28.02.2013 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wydanej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na: zmianie sposobu użytkowania poddasza na strzelnicę z broni pneumatycznej, budowie wiaty na drewno na części działki o nr ew. 1325/1, położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2017-07-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 268.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-07-03
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:44
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2017-07-03 23:45
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
do spraw świadczeń rodzinnych i spraw mieszkaniowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2017-06-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-26 11:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-07-18 15:00
Informacja o zgromadzeniu organizowanym w postępowaniu uproszczonym
 
Miejsce zgromadzenia:
Lesko, ul. Piłsudskiego, okolice ronda
 
Termin przeprowadzenia zgromadzenia: 
Data: 24 czerwca 2017 r.
Godz.: 11.30 
czas trwania: 2 h
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kopecka - Podinspektor2017-06-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-21 14:39
Lesko, dnia 12 czerwca 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-06-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-14 10:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-16 11:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 324/1, 324/2, 292/4, 309/1, 309/2, 310/2 położonych w m. Dziurdziów

Załączniki:

2017-06-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-06-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-09 14:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-06-09 14:18
Lesko, dnia 19 maja 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XLIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXIX, XL, XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.   
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-05-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-22 09:30
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni głębinowych H-2 i H-3 wraz z osprzętem na działkach o nr ew. 824, 898/4 położonych w m. Huzele.
 

Załączniki:

2017-05-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 168.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-05-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-10 11:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-10 11:10
Lesko, dnia 08 maja 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 08 maja 2017 r. o godz. 11:15 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łukawica
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-05-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-08 08:25
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

Załączniki:

2017-05-05_ogloszenie.pdf Plik pdf 40.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Podinspektor2017-05-05
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-05 14:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-05-05 14:35
OSS.0002.41.2017                                                                   Lesko, dnia 24 kwietnia 2017 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
 
Zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko".
 2. Uchwała w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łukawica do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno- ­ komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-04-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-24 12:23
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Hoczwi.

Załączniki:

zarzadzenie_29_O_2017.pdf Plik pdf 1.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:56
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa), przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 68/15, 68/19 oraz 68/20 położonych w miejscowości Postołów.
 

Załączniki:

2017-04-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:53
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o umorzeniu w dniu 6.04.2017r. postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. “Budowa ujęcia widy podziemnej – studni wierconej H1 wraz z osprzętem na działce 517 w miejscowości Huzele, gmina Lesko”

Załączniki:

2017-04-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 334.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 12:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 12:28
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr P/3/17 znak: GPNiOŚ.6733.08.2016.AO z dnia 14 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku, na działkach nr ew. 224/1, 224/3, 169/4, 168/2, 166/2, 167, 1 położonych w m. Lesko, o: Wola Postołowa.
 

Załączniki:

2017-04-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 180.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-04-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 15:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-13 15:10
Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych w Gminie Lesko wraz z kryteriami naboru.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-04-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-07 12:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-07 12:46
W dniu 8 kwietnia 2017 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 przy Pomniku Książki w Lesku, mieszkańcy powiatu leskiego organizują protest przeciwko likwidacji specjalistycznej karetki pogotowia z powiatu leskiego i bieszczadzkiego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBarbara Kopecka - Podinspektor2017-04-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-06 07:55
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków  sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.

Załączniki:

2017-03-30_informacja.pdf Plik pdf 453.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2017-03-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-30 10:59
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-30 11:00
Lesko, dnia 22 lutego 2017 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2017.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów  oznaczonej jako działka nr 87/2 o pow. 0,0558 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 265, 87/10 i 87/12 położone w miejscowości Postołów.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-03-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-24 15:28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko


 

Załączniki:

2017-03-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAgata Kurkowska - Inspektor2017-03-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-17 08:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-17 08:41
ZAKAZ
WYPALANIA TRAW !!!
 
 
W związku ze wzmożonymi pracami w okresie wiosennym przypominamy o obowiązującym zakazie wypalania traw i nieużytków rolnych.
 
Zabiegi te oprócz bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego, powoduje również:
 • niszczenie życia biologicznego, a w konsekwencji wyjałowienie gleby;
 • śmierć zwierząt, które nie zdążą uciec przed pożarem;
 • uwolnienie do atmosfery szkodliwych substancji, powodujących nowotwory i alergie;
 • przerzuty ognia z płonących łąk na tereny leśne oraz dalsze konsekwencje.
 
 

Należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1651) stwierdza:
- Art. 124 Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
- Art. 131 Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.
Na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczenia terenów zagrożonych pożarem i przeniesieniem ognia na tereny Lasów Państwowych.

Apelujemy do mieszkańców o zastosowanie się do zakazu i rozwagę.

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJoanna Kmiecińska - Leśnik2017-03-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-14 13:47
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Hoczew przewidzianego do realizacji na części działek nr ew. 525, 509, 526/2, 516/1, 517/1, 518, 519/2, 519/3, 520, 521/1, 521/2 położonych w miejscowości Hoczew.
 

Załączniki:

2017-03-13_obwieszczenie.pdf Plik pdf 255.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-03-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-13 11:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-13 11:57
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na podstawie art. 67 ust.1  pkt 12  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-03-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-01 13:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-03-01 13:58
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LESKO
w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów w 2017r. 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-02-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-21 09:22
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-04-14 11:59
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 224/1, 224/3, 169/4, 168/2, 166/2, 167, 1 położonych w m. Lesko, o: Wola Postołowa.
 

Załączniki:

2017-02-14_obwieszczenie.pdf Plik pdf 246.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-02-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-14 15:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-14 15:03
Lesko, dnia 13 lutego 2017 r.
 
 
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2017 rok.
 3. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko".
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych..
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-02-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-13 14:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach o nr ew. 68/15, 68/19, 68/20 położonych w m. Postołów.
 

Załączniki:

2017-02-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 167.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-02-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-09 11:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-02-09 11:52
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO

Załączniki:

2017_01_26_informacja.pdf Plik pdf 815.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-01-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-26 11:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-26 11:15
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Hoczew na działkach o nr ew. 525, 509, 526/2, 516/1, 517/1, 518, 519/2, 519/3, 520, 521/1, 521/2 położonych w m. Hoczew.
 

Załączniki:

2017-01-23_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-01-24
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-24 14:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-24 14:34
Lesko, dnia 18 stycznia 2017 r.
 
                                                                                                    
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm) Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2016 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2017 rok
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/327/14 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Lesko zapewniają bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 12. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 148/1 o pow. ok. 0,0035 ha, położonej w miejscowości Weremień posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00009746/1, zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesko, położonej w Lesku obręb Lesko - Wola Postołowa oznaczonej jako część działki nr 55 o pow. ok. 0,13 ha, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014991/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 56, 57 i 58 położone w Lesku obręb Lesko-Wola Postołowa.
 14. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 87/24 o pow. 0,0156 ha położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat drogą       bezprzetargową  nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek  o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione  w księdze wieczystej KS1E/00014776/8,  z  przeznaczeniem  pod garaże.
 16. Uchwała przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko zabudowanej budynkiem, oznaczonej jako działka nr 962 o pow. 0,0327 ha położona w Lesku posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014762/7.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2017-01-20
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-20 09:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie studni wierconej o głębokości do 69 m i wydajności ok. 3,0 m3/h, na potrzeby p.poż. przewidzianego do realizacji na części działki nr ew. 127 położonej w miejscowości Średnia Wieś.
 

Załączniki:

2017-01-19_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-01-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-19 14:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-19 14:31
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Załączniki:

zarzadzenie_2_O_2017 Plik pdf 350.41 KB
zarzadzenie_2_O_2017_z Plik pdf 1.84 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-01-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:57
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2017-01-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:54
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-17 07:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscu publicznym przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew. 867/4 położonej w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2017-01-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2017-01-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-09 15:33
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-09 15:33
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY, Z TERENU MIASTA I GMINY LESKO.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2017-01-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-03 15:18
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-24 18:33
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ew. 224/1, 224/3, 169/4, 168/2, 166/2, 167 położonych w m. Lesko, o: Wola Postołowa.
 

Załączniki:

2016-12-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-12-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-30 13:57
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-30 13:57
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie studni wierconej o głębokości do 69 m i wydajności ok. 3,0 m3/h, na potrzeby p.poż. na części działki nr ew. 127 położonej w m. Średnia Wieś.
Jednocześnie zawiadamiamy, że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ww. projekt zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), został przesłany celem uzgodnienia do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 

Załączniki:

2016-12-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 290.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-22 14:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-22 14:50
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki leśnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-12-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-15 13:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2017-01-10 14:19
Lesko, dnia 13 grudnia 2016 r.
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podziękowanie za wieloletnią współpracę Panu Władysławowi Teśniarzowi – Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2017 rok.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko
 5. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową  nieruchomości położonej w Lesku, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z działek  o numerach 660/30, o pow. 18 m² i 660/31, o pow. 18 m² uwidocznione  w księdze wieczystej KS1E/00014776/8,  z  przeznaczeniem  pod garaże.   
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-12-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-15 15:06
Lesko, dnia 06 grudnia 2016 r.
 
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XXXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 26 marca 2013 r.
 2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie określenia rodzajów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-12-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-07 08:10
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki leśnej
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-12-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-02 12:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-12-15 13:01
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-11-28_obwieszczenie.pdf Plik pdf 203.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-11-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-28 15:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-28 15:07
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obiektów małej architektury - siłowni zewnętrznej w miejscu publicznym na działce o nr ew. 867/4 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-11-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 168.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-11-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:49
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:50
Lesko, dnia 17 listopada 2016 r.
 

ZAPROSZENIE
 

Serdecznie zapraszam na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
 4. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 5. Uchwała w sprawie zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesko.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz


 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-11-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-22 12:46
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. (w załączeniu)

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 16.11.2016r. – 26.11.2016 r.
w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.
 
Burmistrz Miasta i Gminy  Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-16 12:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-21 13:17
Zarządzenie Nr 91/O/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 08 listopada 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2017  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2016-11-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-10 15:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-10 15:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84, nr ew. 1323 na działkę nr ew. 1365/3 przewidzianego do realizacji w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2016-11-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-11-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 12:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 12:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-11-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 58.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-11-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 15:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-09 15:14
Zarządzenie Nr 89/O/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 08 listopada 2016 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Lesko w 2016  r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2016-11-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-08 13:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-11-30 17:18
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu w dniu 19 października 2016r. postanowienia GPNiOŚ.6220.4.2016.AC nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: „ Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-10-21_obwieszczenie.pdf Plik pdf 306.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-10-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-21 15:26
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-21 15:26
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX, XXXI i XXXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji zadania pn. „Wykonanie studni głębinowych wierconych dla budowy ujęcia wody Średnia Wieś – za Sanem wraz z pełną dokumentacją projektową i powykonawczą.”
 3. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 5. Uchwała w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko.
 7. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lesko dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/328/2006 z dnia 18 września 2006 r.
 9. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIXX/176/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 10. Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 14.03.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko.”  
 12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Łukawicy oznaczonej jako działka nr  416/8 o pow. 0,1843 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00015000/5.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działki nr  87/19 o pow. 0,0099 ha, działki nr 87/20 o pow. 0,0397 ha i 87/21 o pow. 0,1770 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 87/7 i 87/14 położone w miejscowości Postołów.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, drogą bezprzetargową nieruchomości położonej w Łączkach, stanowiącej własność Gminy Lesko, składającej się z części działki nr 353 o pow. 1,8 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00031301/3 z przeznaczeniem na cele rolne.
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 16.  Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 17.  Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 18. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-10-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-21 08:29
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ na działkach nr ew. 716/8, 716/11, 716/19 położonych w m. Hoczew.
 

Załączniki:

2016-10-18_obwieszczenie.pdf Plik pdf 171.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-10-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-18 13:56
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-18 13:56
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej Nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa” na części działek o nr ew. 1323 i 1365/3 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-10-03_obwieszczenie.pdf Plik pdf 234.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-09-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-03 10:05
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-10-03 10:05
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.:  
"Świetlica Socjoterapeutyczna”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-09-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-22 14:24
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-22 14:24
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie, przebudowie i rozbudowie sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami cieplnymi na części działek nr ew. 1980/2, 1980/3, 1296/12, 1296/8, 1068/11, 1068/6, 1074/6, 1074/5, 1074/3, 1080/1, 1079/12, 1079/10, 1079/6, 1079/8, 1079/7, 1009/1, 962, 980/1 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-09-16_obwieszczenie.pdf Plik pdf 251.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 07:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 07:50
ZAPROSZENIE
 
Zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Sesja odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/114/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie wykupu działki nr 437/2 o pow. 0,09 ha położonej w miejscowości Glinne.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Łukasz Podkalicki
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-09-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 10:17
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-19 10:28
Informacja o wyniku naboru na
stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu (sekretariat Burmistrza)
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
 
Pani Barbara Kowalska-Nagórna, zam. Lesko
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Barbara Kowalska-Nagórna spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydatka osiągnęła najwyższy wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Posiada niezbędne kwalifikacje warunkujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 
 

Załączniki:

2016-09-13_wynik_naboru.pdf Plik pdf 177.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-09-13
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-13 12:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-13 12:52
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku remizy strażackiej na działkach o nr ew. 58/2, 58/3 położonych w m. Łukawica.
 

Załączniki:

2016-09-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 172.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-09-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-02 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-09-02 14:10
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na działkach o nr ew. 716/8, 716/11, 716/19 położonych w m. Hoczew.
 

Załączniki:

2016-08-31_obwieszczenie.pdf Plik pdf 228.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-08-31
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-31 14:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-31 14:14
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na stanowisko ds. obsługi sekretariatu (sekretariat Burmistrza)
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

2016-08-30_lista_kandydatow.pdf Plik pdf 181.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-08-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-30 09:40
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-30 09:40
Urząd Miasta i Gminy Lesko informuje, że 1 września 2016r. rozpoczynają się badania geofizyczne (prace sejsmiczne) na terenie Gminy Lesko Wykonawcą prac jest Geofizyka Toruń S.A. – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGNiG S.A. Celem planowanych prac jest rozpoznanie struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów.

Szkody powstałe na terenie nieruchomości prywatnych należy zgłaszać indywidualnie do wykonawcy prac Geofizyki Toruń S.A pod nr telefonu 885-253-592.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy w Lesku
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-08-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-29 09:39
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. obsługi sekretariatu (sekretariat Burmistrza)
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Uwaga !
Kandydat powinien dodatkowo złożyć kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-08-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-12 13:32
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia że, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało decyzję znak SKO.4170.32.572.2016 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko nr 8/2011 z dnia 27.09.2011 r. znak GPNiOS.6220.3.2011.AC

Załączniki:

2016-08-08_obwieszczenie Plik pdf 80.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-08-08
Publikujący Wojciech Kaczmarski - Podinspektor 2016-08-12 10:06
Modyfikacja Wojciech Kaczmarski - Podinspektor 2016-08-12 10:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania przez republikę Słowacką końcowego stanowiska dla transgranicznego odziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. “Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”.

Załączniki:

2016-08-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 76.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-08-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-02 13:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-08-02 13:22
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwala w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/133/04 z dnia 30 marca 2004r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko”
 6. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 384  o pow. ok. 0,0180 ha położonej w Jankowcach posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00022405/6, na poszerzenie drogi gminnej nr 813.
 7. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na części działki nr  87/17 położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-21 12:29
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
ds. świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

2016-07-19_wynik_sw.pdf Plik pdf 181.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:20
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:21
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko
do spraw gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

 

Załączniki:

2016-07-19_wynik_fn.pdf Plik pdf 170.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-19 15:22
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:50
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-07-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:48
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stanowisk słupowych SN, budowa linii kablowych SN, budowa stacji transformatorowych SN/Nn, budowa linii kablowych nN” na działkach nr ew. 135/1, 136, 137/1, 137/2, 138/4, 140, 147, 148, 128/2, 245/3, 245/1, 245/2, 244, 243, 241/4, 241/3, 291/3 położonych w m. Dziurdziów.
 

Załączniki:

2016-07-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 250.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-07-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-11 14:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa, przebudowa, rozbudowa sieci ciepłowniczych z przyłączami i węzłami cieplnymi” na działkach o nr ew. 1068/6, 1068/5, 1068/11, 1068/2, 1074/6, 1290/6, 1074/5, 1074/3, 1296/8, 1980/2, 1080/1, 1079/12, 1079/6, 1079/8, 1079/7, 1009/1, 962, 980/1 położonych w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-07-07_obwieszczenie.pdf Plik pdf 179.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-07-07
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-07 14:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-07 14:51
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu w dniu 6 lipca 2016r. na wniosek Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku na działkach o nr ewid. 224/1, 224/3, 1, 169/4, 168/2, 166/2 i 167 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa.”
 

Załączniki:

2016-07-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 55.90 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-07-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-06 14:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-06 14:52
W dniu 4 lipca 2016r. o godz. 17.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul Kazimierza Wielkiego 4 odbędą się konsultacje społeczne w/s projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Celem spotkania będzie przedstawienie planowanych inwestycji w Regionie Południowym.

Załączniki:

2016-06-30_Obwieszczenie.pdf Plik pdf 240.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-07-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-01 14:23
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-01 14:23
BURMISTRZ MIASTA I GMINY LESKO
OGŁASZA KONKURS
 
 NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku
ul. Kościuszki 7, 38 – 600 Lesko
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-06-28
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-28 15:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-30 08:44
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw świadczenia wychowawczego
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Załączniki:

2016-06-21_ogloszenie Plik pdf 784.93 KB
kwestionariusz Plik pdf 39.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-06-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:11
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:12
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Załączniki:

2016-06-21_ogloszenie Plik pdf 723.54 KB
kwestionariusz Plik pdf 39.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-06-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-21 14:10
                                               Lesko, dnia 17.06.2016r.
 
 
Informacja o wyniku naboru na wolne na stanowisko urzędnicze
w  Leskim Centrum Edukacji Sportu i  Promocji
 
referent ds. promocji
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
Pani Maria Latusek zam. Bezmiechowa Dolna
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pni Maria Latusek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a także uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
 
 
 
            Renata Łukowska
(Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej)

Załączniki:

2016-06-17_wynik_naboru.pdf Plik pdf 237.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłRenata Łukowska - Gł. Księgowy2016-06-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-17 12:37
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-17 12:37
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Lesko oraz Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy w celu realizacji umowy na dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 5. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/14 o pow. 0,2312 i 716/20 o pow. 0,9233 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/16 o pow. 2,1758 ha, 716/17 o pow. 0,3580 ha, 718 o pow. 0,0609 ha, 719 o pow. 1,1840 ha i 720 o pow. 0,9601 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 716/11 o pow. 0,1675 ha, 716/13 o pow. 0,0388 ha, 716/19 o pow. 1,7126 ha i 716/21 o pow. 0,4964 ha, poł. w miejscowości Hoczew, stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego  działki nr 716/4 o pow. 0,6240 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 716/18 o pow. 0,3741 poł. w miejscowości Hoczew, stanowiącej własność Gminy Lesko, wykorzystywanych na cele  usługowo - handlowe.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-06-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-10 14:14
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko urzędnicze
w  Leskim Centrum Edukacji Sportu i  Promocji
 
referent ds. promocji
 

Załączniki:

2016-06-06_lista_kandydatow.pdf Plik pdf 264.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłRenata Łukowska - Gł. Księgowy2016-06-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-06 14:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-06-06 14:30
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia budowa słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polska a Słowacją
 

Załączniki:

2016-05-30_obwieszczenie_rdos.pdf Plik pdf 471.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:06
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:06
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wszczęło z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Jankowce i Glinne, nr 8/2011 z dnia 27.09.2011r. znak GPNiOS.6220.3.2011.AC
 

Załączniki:

obwieszczenie-2016-05-30.pdf Plik pdf 226.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-05-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:00
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-30 14:01
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów art. 37, ust. 1, pkt 2 lit. f, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lesko podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

Załączniki:

ogloszenie-2016-05-25.pdf Plik pdf 234.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłUrszula Kochniarczyk - Podinspektor2016-05-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-25 09:39
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-25 09:40
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 20 maja 2016r.
 
Zwołuję zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Hoczew w dniu 15 czerwca 2016r. (środa) o  godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Hoczwi.
 
W przypadku braku wymaganej frekwencji w I terminie – II termin  zebrania odbędzie się  w tym samym dniu o godzinie 18:15 bez względu na liczbę osób obecnych.      


Porządek Zebrania Wiejskiego:
 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania;
 3. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres pełnienia funkcji w obecnej kadencji;
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem;
 5. Uchwalenie regulaminu wyborów: Sołtysa i uzupełniających  do Rady Sołeckiej;
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej;
 7. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyboru Sołtysa;
 8. Ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 9. Zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej;
 10. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 11. Powierzenie funkcji leśnika wiejskiego oraz gospodarza świetlicy wybranemu sołtysowi;
 12. Zamknięcie zebrania.
 
 

Załączniki:

zarzadzenie_39_O_2016.pdf Plik pdf 642.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-05-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-23 08:42
Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:  
"Bieszczadzka Akademia Dobrego Życia”
 

Załączniki:

FORMULARZ z uwagami Plik doc 32.00 KB
Nasza szansa KRS Plik pdf 1.65 MB
Oferta Nasza Szansa Plik pdf 2.71 MB
Ogłoszenie Plik pdf 368.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-05-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-17 13:48
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-17 13:49
Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji w Lesku, ul. Parkowa 1
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. promocji Leskiego Centrum Edukacji, Sportu i Promocji
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-05-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-11 10:52
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-11 10:53
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa stanowisk słupowych SN, budowa linii kablowych SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN, budowa linii kablowych nN” na działkach o nr ew. 135/1, 136, 137/1, 137/2, 138/4, 140, 147, 148, 128/2, 245/3, 245/1, 245/2, 244, 243, 241/4, 241/3, 291/3 położonych w m. Dziurdziów.
 

Załączniki:

2016-05-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 249.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-05-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-02 09:44
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-05-02 09:44
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Lesko programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Leska Karta Dużej Rodziny.”
 5. Uchwała w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe.
 6. Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 7. Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 8. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działki nr 102 o pow. 0,23 ha, 105 o pow. 0,13 ha, 107 o pow. 0,09 ha, 109 o pow. 0,11 ha i części działki nr 111 o pow. ok. 0,24 ha położone w miejscowości Postołów posiadające księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki  nr: 101/1, 106, 108, 110, 113, 115, 128 położone  w miejscowości Postołów.
 9. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Huzelach  oznaczonej jako działka nr  971/1 o pow. 0,0417 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00032314/4.
 10. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako część działki nr  1380 o pow. ok. 0,02 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014764/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki  nr: 1379/24, 1379/26 i 1981 położone  w Lesku.
 11. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w Lesku oznaczonej jako część działek nr 1374/21 i 1374/29 o łącznej  pow. ok. 0,0136 ha posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00014776/8 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 1374/13 położona w Lesku.
 12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1491/5 o pow. 0,0097 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014765/8 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr: 1491/3 i 1492/2 położone w Lesku.
 13. Uchwala w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1556/2 o pow. 0,0306 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014760/3 dla właścicieli działek przyległych nr 1559 i 1560  położonych w Lesku.
 14. Uchwała w sprawie wykupu działek nr 281 o pow. 0,04 ha, 282/1 o pow. 0,0129 ha  i 282/2 o pow. 0,0223 ha, położonych w miejscowości Dziurdziów posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00033236/0, na poszerzenie dróg gminnych nr 241/2 i 318/2.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-04-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-21 13:12
Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko
w zakresie tworzenia warunków  sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 r.

 

Załączniki:

2016-04-14_informacja.pdf Plik pdf 462.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-14 08:45
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-04-14 08:46
MIKROINSTALACJE O.Z.E. DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESKO
 
INFORMACJA
 
Gmina Lesko informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez mieszkańców o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Lesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, działanie 3.1 Rozwój OZE.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których zostaną omówione podstawowe zasady uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram spotkań:
 
l.p. Data spotkania Godz. spotkania Miejsce spotkania
1 30 marca 2016 18 00 UMiG w Lesku ul. Parkowa 1 sala nr 7
2 31 marca 2016 18 00 Świetlica w Hoczwi
3 02 kwietnia 2016 18 00 Świetlica w Średniej Wsi
4 03 kwietnia 2016 17 00 Hotel Gawra w Łączkach
5 06 kwietnia 2016 18 00 Świetlica w Glinnem
6 07 kwietnia 2016 18 00 Świetlica w Bezmiechowej Dolnej
7 12 kwietnia 2016 18 00 Centrum Kultury Pogranicza                       w Łukawicy
 
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na spotkanie w wybranym przez siebie terminie.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
Barbara Jankiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIrena Kapral - Kierownik2016-03-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-23 11:28
 
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX, XXI, XXII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. „Analiza wyników badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leskiego w celu opracowania powiatowej mapy zagrożeń” – wystąpienie Komendanta Powiatowej Policji w Lesku
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2016.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek nr: 7 o pow. 0,4161 ha i 13 o pow. 1,1321 ha stanowiących własność Gminy Lesko, położonych w miejscowości Bachlawa, stanowiących drogi gminne, posiadających księgę wieczystą nr KS1E/00021162/3 na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 476/1 o pow. 0,02 ha stanowiącej własność Gminy Lesko, położonej w miejscowości Glinne, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00021041/9 na rzecz Powiatu Leskiego.
 6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, oznaczonej jako działka nr 1389/22 o pow. 0,1366 ha położona w Lesku, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014776/8.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-03-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-22 08:12
OGŁOSZENIE
 
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Załączniki:

2016-03-16_ogloszenie.pdf Plik pdf 330.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłKrzysztof Faluszczak - Podinspektor2016-03-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-16 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-16 14:04
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku garażowo-socjalnego” na działce nr ew. 178 położonej w m. Lesko.
 

Załączniki:

2016-03-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 166.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-03-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-10 15:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-10 15:11
Wyniki
konkursu  projektów na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłBartosz Usyk2016-03-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 08:21
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 08:21
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wylotu drenażu boiska” na części działki nr ew. 312/1 położonej w m. Bezmiechowa Górna.
 

Załączniki:

2016-03-04_obwieszczenie.pdf Plik pdf 231.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-03-03
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 14:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-04 14:02
Kryteria naboru do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Lesko oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-03-01
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-01 07:55
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-03-01 13:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa budynku garażowo – socjalnego” na dz. o nr ew. 178 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2016-02-22_obwieszczenie.pdf Plik pdf 229.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-02-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-22 14:14
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-22 14:14
OGŁOSZENIE
o naborze zgłoszeń o utylizację wyrobów zawierających azbest - eternitu
 
W związku z ubieganiem się Gminy Lesko o dotację z WFGWiOŚ na utylizację wyrobów zawierających azbest informujemy, że w dniach od 16 do 29 lutego 2016r. właściciele nieruchomości, na których znajduje się zmagazynowany (zdjęty z budynku) eternit -  mogą   składać wnioski o jego utylizację w Urzędzie Miasta i Gminy, w Lesku, ul. Parkowa 1, pok. 210 w godzinach  7.30 - 15.30.
 
W celu sprawnego przeprowadzenia rejestracji prosimy o podawanie przez mieszkańców następujących danych:
•    nr ewidencyjny działki, na której znajduje się eternit,
•    ilość eternitu w m2.

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lesko
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2016-02-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-16 13:31
W celu aktualizacji bazy danych dotyczących organizacji pozarządowych w Gminie Lesko, proszę o wypełnienie i odesłanie na adres educentrum@lesko.pl załączonej ankiety.

Ankietę można również pobrać na stronie www.lesko.pl  w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Jednocześnie, uprzejmie proszę o wskazanie przedstawiciela Waszej Organizacji do prac w komisjach konkursowych opiniujących oferty składane w ramach ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lesko konkursów ofert.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-02-11
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-11 08:39
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Leski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

Załączniki:

2016-01-29_pomoc_prawna.pdf Plik pdf 1.10 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2016-01-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-29 14:08
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-29 14:08
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa wylotu drenażu boiska” na działce o nr ew. 312 położonej w m. Bezmiechowa Górna.
 

Załączniki:

2016-01-25_obwieszczenie.pdf Plik pdf 227.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2016-01-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-25 12:39
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-25 12:40
ZAPROSZENIE
 
 
Serdecznie zapraszam na XXI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII, XIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 2. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 3. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku za 2015 rok.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Wiejskich Rady Miejskiej w Lesku na 2016 rok
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Lesko jest organem prowadzącym.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Lesko oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
 14. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-01-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-22 09:12
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY LESKO
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do spraw komunalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

2016-02-03 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w załączeniu poniżej
2016-02-12 Negatywna informacja o wyniku naboru
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2016-01-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-14 15:15
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-02-12 13:16
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Lesko w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 

Załączniki:

wzor_oferty Plik txt 300.47 KB
wzor_sprawozdania Plik txt 365.42 KB
zarzadzenie_2_O_2016 Plik pdf 349.30 KB
zarzadzenie_2_O_2016_z1 Plik pdf 1.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-01-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:30
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:31
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Lesko
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2016-01-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-12 09:28
W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców
      prawnych i adwokatów:
      - poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00
      - wtorek                w godz. 10.00 – 14.00
      - środa                  w godz. 11.00 – 15.00
      - czwartek             w godz. 11.00 – 15.00
      - piątek                 w godz. 13.00 – 17.00
 
2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych
      i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie -
      tel. 13 463 16 80
      - poniedziałek       w godz. 13.00 – 17.00                
      - wtorek                w godz. 9.00 – 13.00
      - środa                  w godz. 9.00 – 13.00
      - czwartek             w godz. 9.00 – 13.00
      - piątek                 w godz. 9.00 – 13.00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2016-01-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-04 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2016-01-05 10:17
Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji Nr P/12/15 zmieniającej decyzję Nr P/10/15 znak: GPNiOŚ.6733.07.2015.AO z dnia 29 października 2015 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38–600 Lesko, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w miejscowości Lesko.
 

Załączniki:

2015-12-22_obwieszczenie.pdf.pdf Plik pdf 204.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-12-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-22 14:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-22 14:47
Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust.   1   ustawy z dnia  8  marca   1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1. Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwal:
1/   Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
2/   Uchwała w sprawie zmiany  uchwały własnej  w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
3/   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
4/   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
5/   Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2016 rok.
6/   Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
7/   Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-12-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-17 13:36
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:  

"Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
w okresie od 28.12.2015 r. do 31.12.2015 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2015-12-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-15 23:26

OSS.0002.17.2015                                                                 Lesko, dnia 19 listopada 2015 r.

                                                                                                    

 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na XVII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
 6. Uchwała w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
 9. Uchwała sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
 11. Uchwała w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 14. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 16. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 17. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 18. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-11-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-23 08:09

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłIwona Kozak - Kierownik2015-11-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-16 14:51
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-11 12:07

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska piłkarskiego, wykonanie drenażu, oświetlenia i ogrodzenia” na działce nr ew. 337 położonej w m. Bezmiechowa Górna.

Załączniki:

2015-11-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-11-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-12 12:09
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-12 12:09

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/” na części działek nr ew. 869/3, 869/15, 869/22 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-11-09_obwieszczenie.pdf Plik pdf 241.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-11-09
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-09 12:27
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-09 12:27

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko przedstawia do konsultacji:

projekt uchwały  Rady Miejskiej w Lesku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Opinie dotyczące projektów uchwał można składać w terminie 04.11.2014r. – 15.11.2015 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Lesko, ul. Parkowa 1 lub pocztą elektroniczną na adres: educentrum@lesko.pl lub gmina@lesko.pl.

Opinia powinna zawierać: nazwę podmiotu przedstawiającego opinię, datę jej przedstawienia, treść oraz nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu. Formularz opinii w załączeniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Lesko

Barbara Jankiewicz

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2015-11-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-04 08:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-06 11:01

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Lesku” na działce nr ew. 1013/14 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2015-11-02_obwieszczenie.pdf Plik pdf 232.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-11-02
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-02 11:10
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-11-02 11:10

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-10-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-10-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-30 14:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-30 14:46

Informacja o wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko

Załączniki:

2015-10-29_ogloszenie.pdf Plik pdf 172.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-10-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-29 12:15
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-29 12:15

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5MPa/” na części działek nr ew. 869/3, 869/15, 869/22 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-10-27_obwieszczenie.pdf Plik pdf 240.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-10-27
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-27 13:46
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-27 13:46

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na XV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII, XIII, XIV sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 7. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/32/15 z dnia 26 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów
 6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 7. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, ul. Rynek 2, 38-600 Lesko działek o numerach ewidencyjnych 880/2 o pow. 0,0737 i 1364, o pow. 0,1206 ha, poł. w Lesku, przy ul. Rynek 2 i przy ul. Piłsudskiego, będących w użytkowaniu wieczystym, a stanowiących własność Gminy Lesko, wykorzystywanych  na cele  handlowe. 
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego, działki nr 1607, o pow. 0,2927 ha, poł. w Lesku, przy Pl. Konstytucji 3 Maja, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Lesko.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia nieruchomości.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-10-23
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-23 15:17

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne

w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko w Referacie Finansowym

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Załączniki:

2015-10-15_ogloszenie.pdf Plik pdf 202.21 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-10-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-15 12:47
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-15 12:48

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia że w dniu 30.09.2015r została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak SKO.4170.70.760A.2015 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko nr 1/2013 z dnia 7.03.2013r. znak GPNiOS.6220.9.2012.AC

Załączniki:

2015-10-12_obwieszczenie.pdf Plik pdf 204.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-10-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-12 14:28
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-12 14:28

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska piłkarskiego, wykonanie drenażu, oświetlenia i ogrodzenia” na działce o nr ew. 337 położonej w m. Bezmiechowa Górna.

Załączniki:

2015-10-06_obwieszczenie.pdf Plik pdf 174.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-10-06
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-06 14:03
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-10-06 14:03

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-09-29
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-29 15:08
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-29 15:10

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki odpadami komunalnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-09-29
Publikujący Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-29 14:49
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-09-30 13:29

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie budynku Szpitala Powiatowego w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 178, 180, 181/3, 182/3 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-09-25_obwieszczenie.pdf Plik pdf 243.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-09-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-25 14:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-25 14:32

Ogłoszenie

o możliwości zgłaszania uwag do oferty

na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego,  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:  

"Świetlica Socjoterapeutyczna przy parafii Rzymskokatolickiej w Lesku”

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłTomasz Wojtanowski - Dyrektor2015-09-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-22 12:41
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-22 12:42

Serdecznie zapraszam na XIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 22 września 2015 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyboru  ławników do Sądu Rejonowego w Lesku, Sądu Rejonowego w Sanoku oraz do Sądu Rejonowego w Sanoku – IV Wydział Pracy na kadencję 2016 - 2019.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 4. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lesku.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Gminy Lesko nr 274/1 o pow. 0,0645 ha położoną w Lesku posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00014776/8 za działkę nr 271/1 o pow. 0,0645 ha położonej w Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00026204/5.
 6. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 7. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-09-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-22 09:46

Urząd Miasta i Gminy w Lesku, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesku zorganizuje staż zawodowy dla osoby  bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim” - współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wymagania:

Preferowane wykształcenie wyższe o specjalności administracja, public relations, prawo lub pokrewne.

Miejsce odbywania stażu:

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych – sekretariat

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na staż (list motywacyjny, cv, dokument potwierdzający wykształcenie) potrwa do dnia 21 września 2015r. (do godz. 15:00) w sekretariacie urzędu – ul. Parkowa 1.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażysty.

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-09-15
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-15 14:56

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” na dz. o nr ew. 869/3, 869/15, 869/22 położonych w m. Lesko.

Załączniki:

2015-09-10_obwieszczenie.pdf Plik pdf 228.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-09-10
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-10 08:35
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-10 08:37

Zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2015 r. o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Lesko przy ul. Parkowa 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lesko odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-09-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-08 09:41

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia że w dniu 20.08.2015r zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak SKO.4170.70.760A.2015 o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lesko nr 1/20013 z dnia 7.03.2013r. znak GPNiOS.6220.9.2012.AC oraz dopuszczeniu Fundacji Dziedzictwa Przyrodniczego do udziału w postepowaniu na prawach strony.

Załączniki:

obwieszczenie-2015-09-01.pdf Plik pdf 220.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-09-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-04 12:04
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-04 12:04

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Lesku” na działce o nr ew. 1013/14 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

obwieszczenie-2015-09-01_B.pdf Plik pdf 230.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-09-04
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-04 15:12
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-09-04 15:12

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

Załączniki:

2015-07-16_obwieszczenie.pdf Plik pdf 287.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2015-07-16
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-07-16 14:02
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-07-16 14:02

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa rurociągu wody surowej oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej WP-2 wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” na części działki nr ew. 103/4 położonej w m. Lesko, o: Wola Postołowa.

 

Załączniki:

2015-06-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 252.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-06-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-29 14:56
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-29 14:56

OSS.0002.10.2015                                                                     Lesko, dnia 18 czerwca 2015 r.

                                                                                                    

 

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Informacja na temat Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lesko oraz Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji celów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2017.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2014 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 2. Uchwała w sprawie absolutorium.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji dowozu uczniów zamieszkałych w Gminie Lesko do szkół i przedszkoli.
 8. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 9. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości mienia komunalnego Gminy Lesko, położonej w miejscowości Postołów oznaczonej jako działka nr 87/16 o pow. ok. 0,02 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00020939/4 na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 88/2 położona w miejscowości postołów.
 11. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 461 o pow. ok. 0,003 ha, położonej w miejscowości Glinne posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00002379/8, zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu na rzecz „BOSZ” Szymanik i Wspólnicy Spółka Jawna, 38-722 Olszanica 311, działek o numerach ewidencyjnych 1394/4 i 1391/24 o pow. 0,3629 ha, poł. w Lesku przy ul. Przemysłowej 2 będących w użytkowaniu wieczystym, a stanowiących własność Gminy Lesko wykorzystywanych na cele usługowo – handlowe.
 13. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 14. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego
 15. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego drogą przetargu nieograniczonego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-06-18
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-18 13:29

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jankowce, gmina Lesko, w ramach projektu p.n.: „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę miejscowości Jankowce i Glinne – gmina Lesko, w tym budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami i obiektami technicznymi oraz stacji uzdatniania wody” na części działek nr ew. 1032, 1033, 898/1, 904/1, 899, 900, 901, 905, 907, 908, 935, 927/1, 892, 891 położonych w m. Jankowce.

Załączniki:

2015-06-17_obwieszczenie.pdf Plik pdf 274.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-06-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-17 15:01
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-17 15:01


Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Lesku” na działce nr ew. 178 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2015-06-11_obwieszczenie.pdf Plik pdf 239.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-06-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-12 12:07
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-12 12:07

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Lesku przy ul. Kochanowskiego 2” na dz. o nr ew. 178 położonej w m. Lesko.

Załączniki:

2015-06-08_obwieszczenie.pdf Plik pdf 232.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-06-08
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-08 08:45
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-06-08 08:46

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa rurociągu wody surowej oraz wykonaniu urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej WP-2 wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” na części dz. o nr ew. 103/4 położonej w m. Lesko, o: Wola Postołowa.

Załączniki:

2015-05-26_obwieszczenie.pdf Plik pdf 245.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-05-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-05-26 07:50
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-05-26 07:50

Lesko, dnia 19 maja 2015 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na IX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-05-19
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-05-19 11:31

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

ogłasza pozakonkursowy nabór na stanowisko

ds. ewidencji wpływów majątku gminy - umowa na zastępstwo

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłMagdalena Mazurkiewicz - Sekretarz2015-05-12
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-05-12 15:00
Modyfikacja Dawid Dziedzicki - Użytkownik 2015-06-01 10:03

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej do budynków zlokalizowanych po północnej stronie torów kolejowych w miejscowości Jankowce, Gmina Lesko" na dz. o nr ew. 1032, 1033, 898/1, 904/1, 899, 900, 901, 905, 907, 908, 935, 927/1, 892, 891 położonych w m. Jankowce.

Załączniki:

2015-04-30_obwieszczenie.pdf Plik pdf 253.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAneta Mazur - Podinspektor2015-04-30
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-30 08:40
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-30 08:40

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

że na wniosek złożony w dniu 17 lutego 2015 r. przez Województwo Podkarpackie, 35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, reprezentowane przez pełnomocnika, została wydana

DECYZJA NR 3/8/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.:

„Budowa odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej na działce nr ewid. 867/4 obręb 0001 Lesko, na terenie miasta i gminy Lesko, w ramach projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie"

Załączniki:

2015-04-29_obwieszczenie.pdf Plik pdf 264.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłJacek Bereżański - Informatyk2015-04-29
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-29 09:54
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-29 09:54

Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 329 o pow. ok. 0,01 ha, położonej w miejscowości Glinne posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00004340/0 zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 6. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 446 o pow. ok. 0,07 ha, położonej w miejscowości Jankowce posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00008714/1, na poszerzenie drogi gminnej nr 795.
 7. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego mienia komunalnego gminy Lesko zabudowanej budynkiem, oznaczonej jako działka nr 430 o pow. 0,30 ha położona w miejscowości Łączki, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00009747/8  .
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki komunalnej nr 542 o pow. ok. 0,0100 ha położoną w Lesku posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00031768/4 za część działki nr 351 o pow. ok.  0,01 ha położonej w  Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00036854/9. Wydzielone działki służyć będą na poszerzenie działek sąsiednich.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego, ustnego działek nr 709/2 i 710/4, poł. w Lesku, przy Pl. Konstytucji 3 Maja, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego  w drodze przetargu nieograniczonego
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-04-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-22 15:57

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu w dniu 14 kwietnia 2015r. decyzji nr 2/2015 znak:GPNiOŚ.6220.1.2015.AC nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż-Lesko dz. nr ewid 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km  3+320-6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 3+900, 4+250, 4+800, 5+250,6+450”.

 

Załączniki:

2015-04-14_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 309.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-14 13:34
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-14 13:34

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu w dniu 14 kwietnia 2015r. decyzji nr 1/2015 znak:GPNiOŚ.6220.18.2014.AC nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa rurociągu wody surowej od studni do stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid. 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 105, 103/5 i 103/4 oraz wykonaniu urządzenia wodnego  tj. studni głębinowej  WP-2 wraz z osprzętem na  działce o nr 103/4 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa”.

Załączniki:

2015-04-14_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 317.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-04-14
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-14 13:32
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-14 13:32

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu w dniu 25 marca 2015r. postanowienia GPNiOŚ.6220.18.2014.AC nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa rurociągu wody surowej od studni do stacji uzdatniania wody na działkach o nr ewid. 70/1, 72/2, 72/3, 72/4, 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 105, 103/5 i 103/4 oraz wykonaniu urządzenia wodnego  tj. studni głębinowej  WP-2 wraz z osprzętem na  działce o nr 103/4 w jednostce ewidencyjnej Lesko, obręb Wola Postołowa

Załączniki:

2015-03-26_obwieszczenie_A.pdf Plik pdf 317.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-03-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-03-26 12:13
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-03-26 12:13

Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zawiadamia o wydaniu w dniu 25 marca 2015r. postanowienia GPNiOŚ.6220.1.2015.AC nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż-Lesko dz. nr ewid 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km  3+320-6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 3+900, 4+250, 4+800, 5+250,6+450”.

Załączniki:

2015-03-26_obwieszczenie_B.pdf Plik pdf 303.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłAnna Wróblewska-Czubek - Podinspektor2015-03-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-03-26 12:37
Modyfikacja Jacek Bereżański - Informatyk 2015-03-26 12:37

ZAPROSZENIE

 

 

Serdecznie zapraszam na VI sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/25/15 z dnia 26 lutego 2015 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Lesko, od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa działki nr 174 o pow. 0,17 ha położonej w miejscowości Postołów, gm. Lesko, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00001871/0 celem przejęcia pod istniejącą drogę gminną.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Gminy Lesko nr 22 o pow. 0,7232 ha (droga leśna) położonej w Hoczwi posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00020931/8  za działkę nr 809/8 o pow. 0,0608 ha położonej w Średniej Wsi, posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00004528/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lesko.
 7. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości mienia komunalnego gminy Lesko, położonej w Lesku  oznaczonej jako działka nr 1369/5 o pow. 0,0114 ha posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00014764/1 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działki nr 102/4, 102/6 i  1368/38 położone w Lesku.
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 9. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego.
 10. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesko na rok 2015.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-03-25
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-03-25 11:39