XML
ZAPROSZENIE

OSS.0002.4.2015                                                                      Lesko, dnia 22 stycznia 2015 r.

 

                                                                                                    

ZAPROSZENIE

 

 

Serdecznie zapraszam na IV sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lesku.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesku.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom).
 6. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązań podatkowych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-01-26
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-01-26 11:37