XML
ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na VIII sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko.
 5. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 329 o pow. ok. 0,01 ha, położonej w miejscowości Glinne posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00004340/0 zajętej pod przepompownią kanalizacji sanitarnej.
 6. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 446 o pow. ok. 0,07 ha, położonej w miejscowości Jankowce posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00008714/1, na poszerzenie drogi gminnej nr 795.
 7. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego mienia komunalnego gminy Lesko zabudowanej budynkiem, oznaczonej jako działka nr 430 o pow. 0,30 ha położona w miejscowości Łączki, posiadająca księgę wieczystą nr KS1E/00009747/8  .
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części działki komunalnej nr 542 o pow. ok. 0,0100 ha położoną w Lesku posiadającą księgę wieczystą nr KS1E/00031768/4 za część działki nr 351 o pow. ok.  0,01 ha położonej w  Lesku posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00036854/9. Wydzielone działki służyć będą na poszerzenie działek sąsiednich.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego, ustnego działek nr 709/2 i 710/4, poł. w Lesku, przy Pl. Konstytucji 3 Maja, stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lesko.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego  w drodze przetargu nieograniczonego
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży komunalnych lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-04-22
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-04-22 15:57