XML
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust.   1   ustawy z dnia  8  marca   1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1. Proponuję następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XV, XVI i XVII sesji Rady Miejskiej w Lesku.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
  6. Podjęcie uchwal:
1/   Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2015 r.
2/   Uchwała w sprawie zmiany  uchwały własnej  w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
3/   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
4/   Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
5/   Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesko na 2016 rok.
6/   Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.
7/   Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Wolne wnioski.
  3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2015-12-17
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2015-12-17 13:36