XML
Zaproszenie
ZAPROSZENIE
 
Serdecznie zapraszam na XXX sesję Rady Miejskiej w Lesku, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1.
Proponuję następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lesko pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2016 rok.
 2. Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwala w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/133/04 z dnia 30 marca 2004r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/136/16 Rady  Miejskiej  Lesku z dnia 14.03.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesko”
 6. Uchwała w sprawie wykupu części działki nr 384  o pow. ok. 0,0180 ha położonej w Jankowcach posiadającej księgę wieczystą nr KS1E/00022405/6, na poszerzenie drogi gminnej nr 813.
 7. Uchwała w sprawie ustanowienia służebności na części działki nr  87/17 położonej w miejscowości Postołów stanowiącej własność Gminy Lesko z przeznaczeniem na drogę dojazdową do działek nr 89 i nr 90/3 położonych w miejscowości Postołów.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lesku.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bebkiewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Lesko
WytworzyłGabriela Przygórzewska - Podinspektor2016-07-21
Publikujący Jacek Bereżański - Informatyk 2016-07-21 12:29